Privacyverklaring

Privacyverklaring

In de privacyverklaring van Ditters Makelaars kun je lezen hoe wij als NVM-makelaar en de NVM als vereniging met jouw gegevens omgaan. Hieronder lees je hoe de privacy op onze website is geregeld.

Klik hier voor de privacyverklaring Ditters Makelaars BV.
Klik hier voor de privacyverklaring Ditters Hypotheken en Assurantien BV

Inleiding

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van klanten acht Ditters Makelaars van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

Ditters Makelaars wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Het gaat om de volgende vestigingen:

DITTERS MAKELAARS AMERSFOORT
Daltonstraat 38 | 3817 VB Amersfoort
033 - 3012605 | amersfoort@ditters.nl

DITTERS MAKELAARS ARNHEM
Willemsplein 29 | 6811 KC Arnhem
026 - 3033633 | arnhem@ditters.nl

DITTERS MAKELAARS EDE
Stationsweg 89  |  6711 PM Ede Gld
Tel: 0318 - 657 657  |  ede@ditters.nl

DITTERS MAKELAARS VEENENDAAL
Einsteinstraat 50  |  3902 HN Veenendaal
Tel: 0318 – 52 99 68  |  veenendaal@ditters.nl
 
DITTERS MAKELAARS WAGENINGEN
Stadsbrink 1G  |  6707 AA Wageningen 
Tel: 0317 - 745 645  |  wageningen@ditters.nl

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Ditters Makelaars worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites. De functionaris gegevensbescherming van Ditters Makelaars is de heer Jerry Vermeer te bereiken via e-mail jerryvermeer@ditters.nl of 0318-209 109.

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij uw gegevens

Ditters Makelaars verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te informeren over nieuwe producten, diensten en acties van Ditters Makelaars per e-mail. Dit zullen wij uitsluitend doen, indien jij voor het gebruik van jouw e-mailadres vooraf toestemming heeft gegeven. 
 • Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan zowel via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Ditters Makelaars is hiertoe gerechtigd in het kader van de precontractuele fase. 
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit. 
 • Wanneer je contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van één van jouw rechten. Dit kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien je ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek, zich aanmeldt voor onze (e-mail) nieuwsbrief of ons via social media benadert.
 • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op Ditters Makelaars rust.
 • Voor de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht op onze dienstverlening.
 • Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met jou gesloten overeenkomst.
 • Daarnaast is Ditters Makelaars op grond van een gerechtvaardigd belang gerechtigd om je te informeren over nieuwe producten en diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met jouw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, jouw interesses op basis van met jouw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps). Ditters Makelaars kan dit ook doen via campagnes op social media. 
 • Ten behoeve van interne analyse en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten.
Over wie verwerken wij persoonsgegevens.

Ditters Makelaars verwerkt de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, prospects, bezoekers van onze website en overige belanghebbende en geïnteresseerden. 

Wie ontvangen de gegevens

Ditters Makelaars verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en onze organisatie. Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten zijn in opdracht en onder gezag en instructie van Ditters Makelaars mogen uitvoeren. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Daarnaast zullen wij jouw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstreken voor commerciële doeleinden.

E-mail

Indien je door Ditters Makelaars op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe producten, diensten en acties, dan kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan zullen wij deze aan je toezenden. Deze toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeld link in onze e-mail nieuwsbrief of door een e-mail te sturen aan: jerryvermeer@ditters.nl onder vermelding van afmelding nieuwsbrief.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Ditters Makelaars hanteert bij de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens; 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
 • Financiële gegevens; 7 jaar conform de hiervoor wettelijk gelden termijn.
 • Transactiegegevens, waaronder afgenomen producten en diensten; 5 jaar. 
 • Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van jouw verzoek of klacht.
 • Blokkering van uw gegevens: zolang wettelijk voorgeschreven is om uitvoering te geven aan jouw verzoek tot blokkering.
Beveiliging

Ditters Makelaars heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Ditters Makelaars regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot jouw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Ditters Makelaars toegang hebben tot deze gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. 
Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die jij op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden. 

Uw rechten

Een ieder over wie Ditters Makelaars persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Mocht blijken dat jouw gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kun je deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast heb je recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die onze organisatie verwerkt op grond van jouw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wil je gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kun je dit kenbaar maken aan onze organisatie. Wij zullen jouw gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Indien je een van jouw rechten wenst in te roepen, dan kun je dit doen door een e-mail te sturen aan: jerryvermeer@ditters.nl onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht). Ditters Makelaars zal ervoor zorgen dat jouw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Blokkering van uw gegevens voor marketing

Indien je door Ditters Makelaars in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten en diensten of acties, dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan jerryvermeer@ditters.nl onder vermelding van “Blokkering”. Wij zullen jouw contactgegevens dan blokkeren, zodat je niet meer door onze organisatie wordt benaderd. 

Social Media

Onze organisatie gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-) gegevens vast zullen leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien je vragen of opmerkingen heeft, kun je contact met ons opnemen via jerryvermeer@ditters.nl. 

 

Cookies 

Gebruik van cookies

Ditters Makelaars maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schrijf van jouw computer, laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen of uitgelezen of in de sessie van jouw browser staat.

Onze organisatie maakt gebruik van analytics (Google) om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt. In verband daarmee worden via onze website cookies geplaatst. De informatie die door Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat jouw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.

De cookies die Google Analytics zet zijn de volgende:
Een cookie die een ID geeft aan jouw browser. Via dit ID worden de unieke paginabezoeken berekend maar er worden geen persoonsgegevens aan gekoppeld. Aangezien het ID niet vaak hoeft te wijzigen heeft deze een duur van 2 jaar (_utma).
Een cookie de sessie van de gebruiker aan duidt. Als je bijvoorbeeld ’s morgen om 9 uur de website bezoekt tot 10 uur dan is dit één sessie. Wanneer je ’s middags om 3 uur nog een keer de website bezoekt, is dit een nieuwe sessie (_utmc) Omdat ujetussendoor kunt pauzeren, voordat een nieuwe sessie wordt gestart, staat dit cookie op 30 minuten (_utmb). Een cookie houdt tevens bij waar je vandaan bent gekomen. Dit cookie wordt geüpdatet per pagina-weergave en heeft een duur van 6 maanden (_utmz)
Ten slotte wordt een cookie geplaatst om de verzoeksnelheid te vertragen. Dit cookie heeft een duur van 10 minuten (_utmt)

Cookies verwijderen

Uiteraard kun je de cookies die op jouw computer, laptop, smartphone worden geplaats, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door jou gebruikte internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg de internet browser voor instructie over de wijze waarop je cookies kunt verwijderen. 

Andere websites

Op de website van onze organisatie kun je links naar andere websites aantreffen. Ditters Makelaars kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met jouw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacy beleid, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Klachten over de omgang met jouw persoonsgegevens

Indien je van mening bent, dat Ditters Makelaars in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacy wetgeving of onzorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je te allen tijde een klacht bij ons indienen via jerryvermeer@ditters.nl of via telefoonnummer 0318-209 109. Uiteraard zullen wij jouw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat deze wordt opgelost. Indien je van mening bent, dat de klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen

Indien je na het lezen van de privacyverklaring vragen en/of opmerkingen heeft, dan kun je contact opnemen met ons via jerryvermeer@ditters.nl of via telefoonnummer 0318-209 109. 

Wijzigingen

Ditters Makelaars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens of in het privacy beleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.ditters.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.