Ditters Nieuws

Wetswijzigingen wonen per 1 januari

Per 1 januari 2021 zijn er nieuwe wetswijzigingen doorgevoerd. Hieronder staan de belangrijkste voor je op een rij. 

 

VRIJSTELLING OVERDRACHTSBELASTING

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor kopers jonger dan 35 jaar

Personen jonger dan 35 jaar kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning horen) gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting indien zij aan de volgende eisen voldoen:

  • De verkrijger is een natuurlijk persoon, meerderjarig maar jonger dan 35 jaar;
  • De verkrijger heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling;
  • De verkrijger verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Het is niet van belang of de verkrijger eigenaar van een woning is of is geweest. Hierdoor komen ook jonge doorstromers die reeds een woning in bezit hebben of hebben gehad in aanmerking voor deze regeling.

Aanvulling op de vrijstelling overdrachtsbelasting

Met ingang van 1 april 2021 is een aanvullende voorwaarde opgenomen voor de toepassing van bovengenoemde startersvrijstelling. Vanaf dan kan slechts aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling indien de koopprijs van de woning lager is dan € 400.000.

Aanhorigheden

Aanhorigheden kunnen delen in de vrijstelling, mits deze gelijktijdig met de woning worden  verkregen, en op de woning het verlaagde tarief van toepassing is. Later verkregen aanhorigheden vallen onder het algemene tarief van 8 procent.

Een aanhorigheid is een object dat hoort bij een (on)gebouwd eigendom. Bij een woning kunnen andere zaken horen, zoals een garage of een schuur. Deze objecten noemt men aanhorige zaken. De aanhorige zaak (garage, schuur, enzovoorts) moet dienstbaar zijn aan het hoofdobject.

Meerdere verkrijgers

Indien sprake is van meerdere verkrijgers moet voor elke verkrijger afzonderlijk worden beoordeeld of deze in aanmerking komt voor de vrijstelling. Het volgende voorbeeld schetst zo’n situatie:

Een stel van 32 jaar en 37 jaar koopt een woning met een waarde van € 300.000, waarbij zij ieder een onverdeelde helft verkrijgen. Beiden verklaren daarbij beiden duidelijk, stellig en zonder voorbehoud schriftelijk dat zij deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken. Aanvullend verklaart de verkrijger van 32 jaar dat hij nooit eerder de vrijstelling heeft toegepast. In deze situatie is de verkrijging met een waarde van € 150.000 door de verkrijger met een leeftijd van 32 jaar vrijgesteld van overdrachtsbelasting en betaalt de verkrijger met een leeftijd van 37 jaar 2% over € 150.000 (€ 3.000).

Schriftelijke verklaring bij de notaris

In de praktijk komt het er op neer dat een koper die aan de voorgaande vereisten voldoet en gebruik wenst te maken van de vrijstelling voorafgaand aan de eigendomsoverdracht bij de notaris schriftelijk dient te verklaren dat hij de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Vereisten gebruik verlaagde WBR-tarief van 2 procent

Indien de startersvrijstelling niet van toepassing is dan geldt het normale tarief van 2%. Aan het gebruik van het 2% worden een aantal eisen gesteld, zo is vereist dat de verkrijger:

  • Een natuurlijk persoon is;
  • De verkrijger de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken;
  • De verkrijger verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Als gevolg hiervan kan een natuurlijk persoon die een woning verkrijgt anders dan voor zelfbewoning (maar bijvoorbeeld voor de huisvesting van zijn of haar kinderen, of om te verhuren) vanaf 1 januari 2021 geen gebruik maken van het verlaagde tarief van 2%. De verkrijger is in deze gevallen 8 procent overdrachtsbelasting verschuldigd.

WBR is de Wet op belastingen van rechtsverkeer. In deze wet zijn alle belastingen geregeld.

Algemeen tarief naar 8 % in 2021

Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6% naar 8%. Dit betekent dat niet alleen voor niet-woningen vanaf 1 januari 2021 het hogere tarief van 8% geldt, maar ook voor woningen die niet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook vakantiewoningen, woningen die ouders kopen voor hun kind en woningen die worden verkregen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen. Voor woningen die wel als hoofdverblijf worden gebruikt, blijft de overdrachtsbelasting 2%.

 

HUUR

Huurtoeslaggrens en Huurliberalisatiegrens naar € 752,33 in 2021

De algemene maximale huurgrens huurtoeslag bedraagt voor 2021 € 752,33. Dit is ook de liberalisatiegrens voor 2021. In 2020 was deze vastgesteld op 737,14.

Zie voor meer informatie, klik hier.

 

OVERIG

NHG-grens naar € 325.000 in 2021

Vanaf 1 januari 2021 stijgt de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van € 310.000 naar € 325.000. Voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 344.500, in plaats van € 328.600 in 2020. Voor de NHG is het laagste van de koopsom of de getaxeerde marktwaarde leidend met betrekking tot de kostengrens.

Inkomen partner telt mee voor 90% in 2021

Voor tweeverdieners wordt bij het bepalen van het financieringslastpercentage in 2021 het inkomen van de minst verdienende partner voor 90% meegeteld. In 2020 was dit nog 80%.

Hypotheekrenteaftrek daalt naar 43% in 2021

De hypotheekrenteaftrek daalt van 46% naar 43% in 2021. Sinds 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Het percentage wordt verlaagd van 52% naar 37,05%. Voorheen daalde dit tarief met 0,5% per jaar. Vanaf 2020 wordt het versneld afgebouwd met 3% per jaar. Voor 2021 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 46% naar 43%. De komende jaren zal dit tarief verder versneld worden afgebouwd met 3% per jaar. Vanaf 2023 is dan het tarief van 37,05% bereikt.

Hillen-aftrek daalt naar 90% in 2021

De aftrekpost vanwege geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-aftrek) daalt met 3⅓ % per jaar. In 2021 bedraagt de Hillen-aftrek 90%.

De Wet Hillen geeft recht op een extra aftrekpost als je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten eigen woning. In 2018 heeft het kabinet besloten om de Hillen-aftrek in 30 jaar af te schaffen, in stappen van 3⅓% per jaar. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal.

Klik hier voor meer informatie over de Hillen-aftrek.

WOZ-waarde stijgt in 2021

De WOZ-waarde 2021 is de waarde van uw woning per 1 januari 2020. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar naar verwachting met 6 tot 8%.

Eigenwoningforfait daalt in 2021

In 2021 wordt het eigenwoningforfait vastgesteld op 0,5 % voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (in 2020 wat dit 0,6 %)

 

Heb je vragen over de hoogte van je hypotheek of andere financiële zaken? 

Klik hier en maak een afspraak!

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NVM

Wetswijzigingen wonen per 1 januari

Nieuws

Woonregisseurs: Een geüpgraded appartement

Alles in het appartement was degelijk maar verouderd. In een korte tijd is veel aangepakt.

Lees verder Chevron black btn

Een huis van (on)schatbare waarde: vrijblijvende taxatieweken

Wij weten hoe belangrijk je huis is. Het is niet zomaar een plek,  het is jouw th...

Lees verder Chevron black btn

Dubbele woonlasten: hoe pak je dit aan?

Gefeliciteerd met het vinden van je droomwoning! Maar wat als je oude woning later wor...

Lees verder Chevron black btn

5 reden om een aankoopmakelaar in te schakelen

Om jouw droomhuis te bemachtigen, is snel handelen belangrijk.

Lees verder Chevron black btn